RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie www.erasmuslubsko.pl jest Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta ; ul. Powstańców Wielkopolskich 2., 68 – 300 Lubsko

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych (IOD), można się z nim skontaktować e-mailowo: iod.ziemba@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, promocji, wydarzeń, w projekcie „ Hola Valecia – staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii w ramach programu Erasmus + oraz innych projektów młodzieżowych/edukacyjnych PNWM, wydarzeń szkolnych i pazaszkolnych.

4. W związku z rekrutacją, szkoła może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych uczniów: dane identyfikacyjne ucznia, wizerunek takie jak imię nazwisko, nr pesel, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, telefon, itp

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie upoważnień oraz umów powierzenia danych osobowych.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji i promocji.

7. Posiada pani/pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

8) Posiada pani/pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych (urząd ochrony danych osobowych, ul. stawki 2, 00-193 warszawa, fax. 22 531 03 01infolinia: 606-950-000)

9) Dane osobowe nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.

10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.

11) Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania przez szkołę zadań rekrutacji do projektu  względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie Ankiety zgłoszeniowej jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność realizowania zamierzonego celu.

Przetwarzanie danych osobowych przez organy Wspólnoty Europejskiej (instytucje i organy Unii) odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Rozporządzenie).

Rozporządzenie stanowi szczególną regulację procesów operowania danymi osobowymi przez organy Unii, jeżeli cel przetwarzania danych osobowych został przez taki organ określony. Erasmus+ to Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Wobec tego podmiotem określającym cel Programu (a także cele przetwarzania danych osobowych, które pojawiają się w związku z realizacją Programu) jest Unia Europejska (dokładnie Komisja Europejska). Komisja Europejska pełni funkcję Administratora danych osobowych.

    
Dane osobowe przetwarzane przez szkołę – w celach samodzielnie określonych,  poza zakresem celów Programu ERASMUS+ powinny być przetwarzane z poszanowaniem przepisów RODO.